NNN/EHS

Het Nationaal Natuur Netwerk (NNN), de opvolger van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), is een samenhangend netwerk van belangrijke bestaande en nieuwe natuurgebieden.

Wet natuurbescherming (Wnb) - Bescherming van houtopstanden

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is ook de bescherming van houtopstanden (bossen en rijenbeplantingen) geregeld.
Noordse woelmuis - Foto: Bureau FaunaX
Het voornaamste doel van het onderdeel houtopstanden is het instandhouden van het areaal bossen en beplantingen in Nederland. Bossen zijn belangrijk voor planten- en diersoorten, recreatie en houtproductie. Bossen helpen bijvoorbeeld om de hoeveelheid kooldioxide in de lucht te verminderen.

Bureau FaunaX kan bepalen of toetsing aan de NNN/EHS en/of de Wet natuurbescherming (Wnb - onderdeel houtopstanden) bij uw project noodzakelijk is. Als dit het geval is, voeren wij de toetsing graag voor u uit.

Het doel van het NNN/EHS is het tegengaan van versnippering van natuurgebieden en deze ecologisch met elkaar te verbinden, zodat kwetsbare dier- en plantensoorten zich meer en beter kunnen verspreiden.

Dit maakt de instandhouding, vermeerdering en verspreiding van die soorten beter mogelijk.

Door bijvoorbeeld het aanbrengen van faunaduikers onder wegen en voorzieningen bij bruggen kunnen barrières in ecologische verbindingen worden opgeheven.

Velduil - Foto: Remco Hiemstra
In Nederland wordt bos beschermd door de Wet natuurbescherming (Wnb). Daarin staat dat wanneer u houtopstanden (bossen of rijenbeplantingen) wilt vellen waarop de Wnb van toepassing is, u dit dient te melden bij de betreffende provincie.

Dit kan gelden voor bos, maar ook voor andere 'houtopstanden' zoals houtwallen, heester- en struikhagen, struwelen of beplantingen van bosplantsoenen.

De provincie kan een kapverbod opleggen. Mag er wel worden gekapt, dan moeten er ook nieuwe bomen worden aangeplant. Bossen maken vaak deel uit van het NNN/EHS.