Wet natuurbescherming (Wnb) - Gebiedsbescherming

Per 1 januari 2017 regelt de Wet natuurbescherming (Wnb) de bescherming van gebieden. Dit zijn de zogenaamde Natura 2000-gebieden en deze zijn Europees beschermd. Natura 2000-gebieden worden aangewezen omdat ze bepaalde soorten of habitattypen herbergen.

Voor deze soorten en habitattypen zijn zogenaamde instandhoudingsdoelstellingen opgesteld. De provincies zijn bevoegd gezag in deze.

Natuurgebied De Deelen - Foto: Bureau FaunaX
Het is niet toegestaan om het realiseren van deze doelstellingen in gevaar te brengen als gevolg van een nieuw initiatief in of nabij een Natura 2000-gebied. Of dit het geval is wordt inzichtelijk gemaakt door middel van een toetsing aan de Wet natuurbescherming (Wnb).

Indien uw projectlocatie in de directe nabijheid van een Natura 2000-gebied ligt, is de kans groter dat uw project getoetst moet worden aan de Wet natuurbescherming (Wnb). Dit is echter wel afhankelijk van de betreffende provincie en de aard van uw project.

Het wad bij Schiermonnikoog - Foto: Tineke de Boer