Subsidiestelsel Natuur & Landschap (SNL)

Rijk, provincies en beheerders hebben samen een uniforme werkwijze ontwikkeld voor het monitoren van de natuur in Nederland en de beoordeling van de kwaliteit ervan. Het monitoringssysteem bestaat uit verschillende componenten:

monitoring in het veld
dataverwerking van de veldgegevens
deze verwerken tot een rapportage.

Eikenpage - Foto: Jelmer Groen
Op het gebied van flora en fauna zijn er protocollen gemaakt voor het monitoren van:
  • Soortgroepen (planten, broedvogels, libellen, vlinders en sprinkhanen): uitvoering eens per zes jaar.
  • Vegetaties: vegetatiekarteringen worden gemiddeld eens per twaalf jaar uitgevoerd.
Bureau FaunaX heeft inmiddels vele SNL-projecten uitgevoerd en beschikt derhalve over ervaren SNL-veldmedewerkers.
Groene glazenmaker (Aeshna viridis) - Foto: Bureau FaunaX