Activiteitenplan bij een ontheffingsaanvraag

Bij een ontheffingsaanvraag moet vaak een Activiteitenplan worden meegestuurd. In dit plan wordt nader toegelicht op welke wijze de door de Wet natuurbescherming (Wnb) beschermde soorten effecten kunnen ondervinden van de handelingen waarvoor ontheffing wordt aangevraagd en welke maatregelen worden getroffen om nadelige effecten te mitigeren of te compenseren.
Ingekorven Vleermuis - Myotis emarginatus- Foto: Jeroen Breidenbach
Ruigpootbuizerd - Buteo lagopus - Foto: Jeroen Breidenbach