Inventarisaties

Wij inventariseren alle soorten waarvan u graag meer inzicht wil hebben binnen een gebied. Hieraan gekoppeld geven we ook direct beheeradviezen indien bepaalde gewenste soorten niet of in zeer lage aantallen worden aangetroffen.

Monitoring

Monitoring is het op structurele wijze verzamelen van bepaalde gegevens. Door dit langjarig uit te voeren wordt meer inzicht verkregen in trends.

Grauwe Klauwier - Lanius collurio - Foto: Jeroen Breidenbach
Sporenkapsel sterrenmos - Foto: Bureau FaunaX